Reklama
userad8

https://mofik.eu/
 
DEFINICJE
 
Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.
Wortal – serwis specjalistyczny mofik.eu znajdujący się pod adresem internetowym https://mofik.eu/, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Wortalu;
Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Wortalu i posiada swój unikalny Profil zabezpieczony hasłem;
Redakcja wortalu – podmiot zarządzający i prowadzący Wortal – ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa, (infolinia dla Mofik.eu +48 22 354-62-97 ), będący jednocześnie właścicielem Wortalu;
Autor – właściciel materiału lub osoba posiadająca nieograniczone prawo przekazania Redakcji wortalu takiego materiału do publikacji na wortalu. Przekazując materiał do Redakcji wortalu, Autor potwierdza zapoznanie się z Regulaminem wortalu i zaakceptowanie jego postanowień. 
Administrator -
Polska, AR Services sp. z o.o.; ul. Odkryta 67F; 03-140 Warszawa.  Adres do korespondencji: AR Services sp. z o.o.; ul. Górczewska 53; 01-401 Warszawa: Szef//IT Józef Robert Kozubek (osoba publiczna);
     1) Programista i producent skryptu 'Ogłoszenia' firma "P20" sp. z o.o ul.
Targowa 23a, 08-304 Jabłonna Lacka; NIP 8231663058 (wgląd w sprawach kodu źródłowego skryptu)

Materiał – informacja przekazana, które mają być zamieszczone na wortalu.
 
 
§1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE
 
 1. Regulamin dotyczy funkcjonowania i określa zasady korzystania ze strony internetowej mofik.eu
 2. Wortal ma charakter informacyjno-promocyjny.
 3. Każdy użytkownik, który korzysta z wortalu, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 4. Za sprawy związane z funkcjonowaniem wortalu od strony technicznej i zabezpieczeń odpowiedzialni są pracownicy Redakcji wortalu.
 5. Serwis jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Serwisem. Materiały publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Użytkownik jako identyfikator widczny będzie swój email lub nr telefonu (będzie widoczny dla osób trzecich).
 7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez społkę prawa handlowego AR Services w Warszawie o ID Podatkowym PL5242807909 i wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wykorzystaniu adresu email i numeru telefonu do celów marketingowych.
 
 
§2. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 
 1. Użytkownik ma prawo do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, które przewidziane są w funkcjonalnościach wortalu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Wortalu do celów komercyjnych.
 3. Zabronione jest przekazywanie do Wortalu  wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Redakcji wortalu.
 4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Wortalu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Wortalu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa
 5. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Wortalu na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 6. Korzystanie z Wortalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 7. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Wortalu. Redakcja Wortalu ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Wortalu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.
 8. Konto Użytkownika oraz dostarczony materiał może zostać usunięte z Wortalu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Redakcji wortalu lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Wortalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
 9. Konto użytkownika oraz materiał może zostać usunięte z Wortalu bez podawania przyczyn ze strony Redakcji wortalu, gdy Redakcja wortalu uzna to za konieczne.
 10. Usunięcie konta Użytkownika oraz ogłoszenia z Wortalu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Redakcją portalu a Użytkownikiem.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
 
 
§3. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
 
 1. Redakcja portalu dołoży starań, aby informacje i dane prezentowane w portalu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W związku z tym, że mają one charakter ogólny Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem podjętych na ich podstawie decyzji, zwłaszcza w zakresie finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwami. 
 2. Redakcja portalu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu. 
 3. Redakcja wortalu nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego dostępu Użytkowników do wortalu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zaistnienia tych faktów. 
 4. Redakcja wortalu zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu wortalu na rzecz wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników i bez określania długości takich przerw.
 5. Redakcja wortalu zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
 6. Redakcja wortalu oświadcza, że materiały, składające się na zasoby Wortalu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Wortalu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Redakcji wortalu. Redakcja wortalu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
 7. Redakcja wortalu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Wortalu treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w wortalu.
 8. Redakcja wortalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych.
 9. Na Redakcji wortalu nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Wortalu.
 10. Redakcja wortalu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.
 11. Redakcja wortalu zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Wortalu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 12. Redakcja wortalu ma prawo bez powiadomienia Użytkowników do wprowadzania w każdym czasie zmian w zawartości wortalu, dokonywania w nim modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania poszczególnych jego elementów. 
 13. Redakcja wortalu zastrzega sobie prawo do:
  1. usunięcia z wortalu Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku naruszenia przez a postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, uczuć, w tym religijnych, oraz praw osób trzecich,
  2. zablokowania Profilu Użytkownika Zarejestrowanego i zamieszczonych przez niego Produktów i Materiałów w przypadku naruszenia Regulaminu Portalu lub przepisów prawa,
  3. zaprzestania świadczenia usługi Wortalu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Wortalu,
 

§4. PRAWA  AUTORSKIE
 
 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści znajdujących się w Wortalu, należą do Redakcji wortalu lub podmiotów, z którym zawarł stosowne umowy.
 2. Autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworów, o których mowa w pkt 1 podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 3. Zabronione jest wykorzystywanie Materiałów i Produktów udostępnionych w Wortalu przez innych Użytkowników Zarejestrowanych.
 4. Jakiekolwiek użytkowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w wortalu wymaga zgody Redakcji wortalu.
 
 
§5. POLITYKA  PRYWATNOŚCI
 
 1. Informacje zamieszczane przez osoby fizyczne mogą zawierać ich dane osobowe, o ile wyrażą one zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z zamieszczeniem materiałów na wortalu. Oświadczenie tego rodzaju jest zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Redakcja wortalu nie narusza prawa do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników wortalu i stosuje zapisy odpowiednich ustaw, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Użytkownicy, którzy korzystają z dostępnych w wortalu narzędzi do zamieszczania materiałów, sami decydują o podaniu swoich danych osobowych – zawartych w treści informacji, która ma zostać zamieszczona na wortalu, np. imię i nazwisko, nazwa, numer telefonu, adres. Są one widoczne dla wszystkich odwiedzających wortal i tym samym nie podlegają Polityce Prywatności. 
 4. Redakcja wortalu, aby dostosować do oczekiwań jego użytkowników treść i usługi serwisu mofik.eu używa tzw. plików cookies. Są to informacje zapisywane przez serwer mofik.eu na komputerach użytkowników. Informacje są przez to dostępne dla serwera przy jego każdorazowym połączeniu się z danym komputerem (Pro Hosting: Cracow in Poland/Union Europe. Ponadto pliki cookies dostarczają danych statystycznych na temat ruchu użytkowników i korzystania przez nich z konkretnych stron wortalu. Użytkownik ma jednak prawo do wyłączenia w swojej przeglądarce opcji odpowiedzialnej za przyjmowanie plików cookies. Redakcja wortalu zastrzega równocześnie, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie funkcji cookies na innych stronach internetowych oddanych użytkownikom do dyspozycji poprzez odnośniki umieszczone na stronach wortalu.
 

§6. PŁATNOŚCI
 
          a) banery płatne w każdej kategorii jeśli Użytkownik doda mniej niż 1000 ogłoszeń.
 1. Użytkownik dokonuje płatności za promocję w serwisie z góry.
 2. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu
 3. Opłata za zamieszczenie bądź promowanie odbywa się za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu ogłoszenia numer bądź przy pomocy przelewów on-line.
 4. Przelewy on-line obsługiwane przez system PayPal Express, płatności kartą i innych opcji usługi, zobacz więcej o bezpieczeństwie systemu płatniczego: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/paypal-safety-and-security. Zobacz również o Ochronie Kupujących i ewentualnym zwrocie: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/buyer-protection  "Wiemy, że niektóre transakcje nie przebiegają zgodnie z idealnym scenariuszem. Ale dzięki naszym programom ochrony kupujących i sprzedających kwestia zakupu lub otrzymania płatności nie musi Cię martwić, bo bezpieczeństwo w PayPal jest na pierwszym miejscu. Chronimy Ciebie i Twoje transakcje"
 5. Przelewy on-line obsługiwane są przez firmę DotPay.pl
 6. Płatności SMS obsługiwane są przez firmę DotPay.pl. Regulamin usług SMS znajduje się pod adresem https://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium/ w przypadku problemów z tą usługą reklamację należy zgłaszać https://www.dotpay.pl/reklamacje/. Usługi SMS dostępne są w sieciach T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi
 

§7. TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI
 
 1. Użytkownikom i Użytkownikom Zarejestrowanych przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby na, wskazany w niniejszym dokumencie
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:Redakcja wortalu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
  1. oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego ( w tym jego imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres do korespondencji oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją),
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Redakcji wortalu na adres podany przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w reklamacji.
 5. Redakcja wortalu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Redakcji wortalu (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
 6. Redakcja wortalu zastrzega, że rozpoznanie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Redakcji wortalu każdorazowo przedłuża okres rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji należna Użytkownikowi kwota wpłacona zostanie na wskazany przez Użytkownika nr rachunku bankowego w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.
 8. W przypadku częściowego uwzględnienia reklamacji Użytkownikowi zwrócona zostanie część opłaty za wykonanie Usługi uwzględnionej w reklamacji.
 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Użytkownikiem Zarejestrowanym i obowiązuje od dnia opublikowania go w Wortalu.
 2. Opublikowane w wortalu informacje będą usuwane, gdy przestaną być aktualne, dotyczy to w szczególności ogłoszeń, zaproszeń na imprezy, wystawy, itp. chyba, że Redakcja wortalu postanowi inaczej.
 3. Redakcja wortalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Redakcję wortalu, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Wortalu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Przypominamy Użytkownikom, że serwis Mofik.eu należy do Prywatengo podmiotu i ten może zmienić regulamin w dowolnej chwili i podejmować działania przeciwstawne wobec nieuczciwych Użytkowników.

Dziś jest: 2021-11-30 Godzina: 04:47:38 30 11 2021
Wtorek : https://mofik.eu/

Zapisz się na newsletter